Splošni pogoji poslovanja

1. Uvodne določbe

Ponudnik storitev je podjetje Aikwit, podatkovne storitve, d.o.o., Ljubljanska cesta 84, 1354 Horjul, ID za DDV SI98562100 (v nadaljevanju »ponudnik«).

Naročnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s ponudnikom prek spletne strani, e-pošte ali na drug ustrezen način sklenila poslovno razmerje za izvedbo storitev. (v nadaljevanju »naročnik«)

Storitve ponudnika obsegajo vse storitve, ki so ponujene na spletni strani www.aikwit.com, med drugim prevajanje, lektoriranje, transkripcija, obdelava podatkov. V nadaljevanju (»storitve«).

Rezultat storitve je končni izdelek zgoraj omenjenih storitev, npr. prevedeni dokument, lektorirani dokument, transkribirano besedilo.  

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo pri vseh pravnih odnosih med ponudnikom in naročnikom, razen kadar se ponudnik in naročnik dogovorita drugače.

Pri naročilu storitev prek spletnega portala, e-pošte ali po telefonu velja, da je naročnik seznanjen s temi splošnimi pogoji poslovanja in se z njimi v celoti strinja.

 

2. Naročila in sklenitev poslovnega razmerja

Če ni drugače dogovorjeno, se poslovno razmerje med ponudnikom in naročnikom šteje za sklenjeno, ko naročnik pisno potrdi ponudbo.

Povpraševanje oziroma informativna ponudba ni zavezujoča in ne pomeni potrjenega naročila, saj je bistven pogoj za veljavnost naročila pisna potrditev (za uradno naročilo se upošteva naročilo po e-pošti ali plačilo storitve).

Za izdelavo ponudbe mora naročnik ponudniku praviloma posredovati izvirne datoteke oz. vsaj informacije, kot so vrsta storitve, tip vsebine, obseg besedila, izvorni in ciljni jezik, želeni termin izdelave storitve, kontaktni podatki in druge želje ter zahteve.

Naročnik ima pravico do odpovedi naročila v 1 uri od potrditve naročila. Poznejša sprememba oziroma preklic naročila sta možna, če se naročnik obveže poravnati morebitne nastale stroške. Celotno ali delno opravljeno delo se naročniku zaračuna sorazmerno s stroški, ki so nastali med izvajanjem storitve.

 

3. Pravice in obveznosti ponudnika

Ponudnik se zavezuje, da bo vse naročene storitve opravil kakovostno oziroma v skladu s profesionalnimi standardi ter v skladu z naročnikovimi navodili in v dogovorjenem roku.

Ponudnik se zavezuje, da bo varoval datoteke, osebne podatke in poslovne skrivnosti naročnika ter jih ne bo razkril tretjim ali nepooblaščenim osebam. Ponudnik sme svojim podizvajalcem posredovati le tiste informacije, ki so nujno potrebne za opravljanje naročene storitve.

V primeru nezmožnosti izpolnjevanja roka je ponudnik dolžan naročnika o tem obvestiti. Naročnik v teh okoliščinah nima pravice do odpovedi naročila in preklica pogodbe. Ponudnik v primeru zamude lahko naročniku ponudi popust.4. Pravice in obveznosti naročnika

Naročnik je dolžan ponudniku ob naročilu posredovati vse potrebne informacije ter pojasniti morebitne posebne zahteve v zvezi z naročeno storitvijo.

Če besedilo za prevod vsebuje neznane kratice, zahtevno strokovno besedilo ali že uveljavljene izraze, ki jih mora ponudnik upoštevati, se naročnik zaveže, da bo posredoval ustrezne razlage ali terminologijo oz. imenoval kontaktno osebo, na katero se bo ponudnik obrnil za morebitna pojasnila. V nasprotnem primeru bo ponudnik uporabil referenčno gradivo, ki mu je dostopno, in besedilo prevedel po lastnem znanju in vedenju. Če naročnik svoje obveznosti ne izpolni, se vse pritožbe zaradi neustrezne rabe terminologije zavrnejo kot neutemeljene.

Naročnik z opravljenim naročilom storitev dovoli ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno ali posredno povezani s storitvami ponudnika.

 

5. Cene in plačilni pogoji

Storitve se zaračunavajo v skladu s ponudbo, dogovorom po e-pošti oz. dogovorjenim cenikom z naročnikom.

Cene ne vsebujejo DDV.
 

Cene, pridobljene prek portala za »hitri izračun cene« na spletni strani www.aikwit.com so informativne. Dejanske cene se lahko razlikujejo glede na delež ponovitev v besedilu, število besed, zahtevnost besedila in roka oz. nujnosti.

Pravne osebe plačajo storitev po opravljeni storitvi na podlagi izdanega računa ali vnaprej na podlagi izdanega predračuna. Rok plačila je petnajst (15) dni po izdaji računa. Za dolgotrajna poslovna razmerja je rok plačila trideset (30) dni po izdaji računa oz. po dogovoru. Plačilo se izvede na bančni račun ali PayPal račun ponudnika.

Če ponudnik dvomi o plačilni sposobnosti naročnika in v drugih primerih, kadar ponudnik meni, da je to potrebno, ima ponudnik pravico od naročnika zahtevati delno ali celotno predplačilo storitve.  

Fizične osebe storitev poravnajo pred začetkom izvajanja naročila. Z izvajanjem se začne takoj po poravnanem plačilu, oziroma po prejetem potrdilu o plačilu.  

Za nepravočasna plačila si ponudnik pridržuje pravico do obračunavanja zakonitih zamudnih obresti. Če naročnik v roku 8 dni po prejemu opomina svojih obveznosti ne poravna, lahko ponudnik uporabi vse zakonske ukrepe za izterjavo dolga. Naročnik se zavezuje poravnati vse stroške opominjanja in izterjave, ki bi jih ponudnik imel v zvezi z izterjavo.

 

6. Reklamacije

Po opravljeni storitvi je naročnik dolžan pregledati rezultat storitve. Če z rezultatom ni zadovoljen lahko najpozneje v tridesetih (30) dneh od dneva dostave pošlje reklamacijo v pisni obliki. Če naročnik zamudi rok za vložitev reklamacije, ponudnik za vsebino ne more odškodninsko odgovarjati. Možna je ena reklamacija za posamezno naročilo.

Za napake, ki so nastale zaradi naročnikovega naknadnega posega v rezultat storitve, ponudnik ne odgovarja. Reklamacija je prav tako neupravičena, če jo želi naročnik uveljavljati za storitve, ki niso bile naročene.

Če naročnik računa ne plača pravočasno, se odpoveduje pravici do reklamacije.

 

7. Avtorske pravice

Naročnik izjavlja, da ima v trenutku oddaje naročila v lasti avtorske pravice za dajanje dokumenta v prevod oz. nadaljnjo obdelavo izvajalcu.

 

Do popolnega plačila storitve ostanejo vsi rezultati storitve v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju ZASP) last ponudnika. Po izvedenem plačilu pa se vse materialne avtorske pravice, zlasti pravica reproduciranja (23. člen ZASP), pravica distribuiranja (24. člen ZASP), pravica dajanja v najem (25. člen ZASP), pravica javnega izvajanja (26. člen ZASP), pravica javnega prenašanja (27. člen ZASP), pravica javnega predvajanja s fonogrami in videogrami (28. člen ZASP), pravica javnega prikazovanja (29. člen ZASP), pravica radiodifuznega oddajanja (30. člen ZASP), pravica radiodifuzne retransmisije (31. člen ZASP), pravica sekundarnega radiodifuznega oddajanja (32. člen ZASP), pravica dajanja na voljo javnosti (32a. člen ZASP), pravica predelave (33. člen ZASP) in pravica avdiovizualne priredbe (104. člen ZASP) neizključno prenesejo na naročnika storitve brez časovnih in teritorialnih omejitev. V primeru neplačila je vsaka uporaba, delna ali celotna reprodukcija rezultata storitve nezakonita.   

 

8. Končne določbe

Ponudnik in naročnik bosta morebitne spore reševala sporazumno, v nasprotnem primeru je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Posodobljeno 1. 7. 2022, različica 1.1