Opći uvjeti poslovanja

1. članak

Opće odredbe

Pružatelj usluge je tvrtka Aikwit, podatkovne storitve, d.o.o., Ljubljanska cesta 84, 1354 Horjul, Slovenija, PDV ID broj SI98562100 (u daljnjem tekstu „Pružatelj”).

Klijent je svaka pravna ili fizička osoba koja je sklopila poslovni odnos s Pružateljem putem web-mjesta, e-pošte ili na drugi prikladan način za pružanje usluga (u daljnjem tekstu „Klijent”).

Usluge Pružatelja uključuju sve usluge koje se nude na web-mjestu www.aikwit.com/hr, uključujući prijevod, lekturu, transkripciju, obradu podataka, u daljnjem tekstu „Usluga”.

Rezultat usluge krajnji je proizvod gore navedenih usluga, npr. prevedeni dokument, lektorirani dokument, transkribirani tekst.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve poslovne odnose između Pružatelja i Klijenta, osim ako se Pružatelj i Klijent ne dogovore drugačije.

Pri naručivanju usluge putem internetskog portala, poruke e-pošte ili telefona, Klijent je upoznat s ovim Općim uvjetima i s njima se u potpunosti slaže.

2. članak

Narudžbe i uspostava poslovnog odnosa

Ako nije drugačije dogovoreno, poslovni odnos između Pružatelja i Klijenta smatrat će se uspostavljenim kada Pružatelj pisanim putem potvrdi ponudu.

Sama ponuda nije obvezujuća i ne predstavlja potvrđenu narudžbu jer je bitan uvjet za valjanost narudžbe pismena potvrda (e-pošta ili plaćanje usluge smatraju se službenom narudžbom).

Za izradu ponude Klijent u pravilu mora dostaviti izvorne datoteke ili barem podatke kao što su vrsta usluge, vrsta sadržaja, opseg teksta, izvorni i ciljni jezik, željeni rok, podaci za kontakt i druge zahtjeve.

Klijent ima pravo otkazati narudžbu u roku od jednog sata od potvrde narudžbe. Naknadna promjena ili otkazivanje narudžbe moguće je ako se Klijent obvezuje platiti sve nastale troškove. Cijeli obavljeni posao ili njegov dio naplaćuje se Klijentu razmjerno troškovima nastalima tijekom obavljanja usluge.

3. članak

Prava i obveze Pružatelja

Pružatelj se obvezuje sve naručene usluge izvršiti u skladu s profesionalnim standardima i kvalitetno te u skladu s uputama Klijenta i u ugovorenom roku.

Pružatelj se obvezuje štititi datoteke, osobne podatke i poslovne tajne Klijenta te ih neće odavati trećim stranama ili neovlaštenim osobama. Pružatelj može svojim podizvođačima pružiti samo one podatke koji su nužno potrebni za obavljanje naručene usluge.

U slučaju kad se rok ne može ispoštovati, Pružatelj je dužan o tome obavijestiti Klijenta. U tim okolnostima Klijent nema pravo otkazati narudžbu ili ugovor. U slučaju kašnjenja Pružatelj može Klijentu ponuditi popust.

4. članak

Prava i obveze Klijenta

Klijent je dužan pružiti sve potrebne podatke uz narudžbu i opisati sve posebne zahtjeve povezane s naručenom uslugom.

Ako tekst koji se prevodi sadrži nepoznate kratice, tehnički žargon ili već ustaljene pojmove koje Pružatelj mora uzeti u obzir, Klijent se obvezuje pružiti odgovarajuća objašnjenja ili terminologiju ili imenovati osobu za kontakt kojoj se Pružatelj može obratiti za sva objašnjenja. U suprotnom će Pružatelj upotrebljavati dostupne referentne materijale i prevesti tekst u skladu sa svojim najboljim znanjem i mogućnostima. Ako Klijent ne ispuni tu obvezu, sve pritužbe zbog neprikladne upotrebe terminologije bit će odbijene kao neosnovane.

Naručivanjem usluge Klijent pristaje primati informacije, obavijesti i anketne upitnike od Pružatelja koji se izravno ili neizravno odnose na usluge Pružatelja.

5. članak

Cijene i uvjeti plaćanja

Usluge se naplaćuju u skladu s ponudom, dogovorom sklopljenim putem e-pošte ili prema cjeniku dogovorenom s Naručiteljem.

Sve cijene iskazane su bez PDV-a koji će biti naveden na računu.

Cijene dobivene putem portala „brza ponuda” na web-mjestu www.aikwit.com/hr nisu obvezujuće. Stvarne cijene mogu varirati ovisno o broju riječi, udjelu ponavljanja u tekstu, složenosti teksta i roku.

Pravne osobe plaćaju uslugu nakon njezina dovršetka i fakturiranja ili unaprijed na temelju izdanog predračuna. Rok plaćanja je 15 dana nakon izdavanja računa. Za dugoročne poslovne odnose rok plaćanja je 30 dana nakon izdavanja računa ako nije drugačije dogovoreno. Plaćanje se vrši na bankovni račun Pružatelja ili PayPal račun.

Ako Pružatelj sumnja u solventnost Klijenta, i u drugim slučajevima u kojima Pružatelj smatra da je to potrebno, Pružatelj ima pravo od Klijenta zatražiti djelomičan ili potpuni predujam za uslugu.

Pojedinci plaćaju uslugu prije početka provedbe narudžbe. Provedba počinje odmah nakon podmirenja uplate, odnosno nakon zaprimanja dokaza o uplati.

U slučaju zakašnjelih plaćanja Pružatelj zadržava pravo naplatiti zakonske zatezne kamate za zakašnjelo plaćanje. Ako Klijent ne podmiri svoje obveze u roku od osam dana od primitka opomene, Pružatelj može poduzeti sve zakonske mjere za naplatu duga. Klijent se obvezuje platiti sve troškove dospjelih opomena i naplate koje bi Pružatelj mogao imati u vezi s naplatom.

6. članak

Pritužbe

Nakon izvršene usluge Klijent je dužan pregledati rezultat usluge. Ako rezultat nije zadovoljavajući, Klijent može poslati pisani prigovor u roku od trideset (30) dana od dana dostave. Ako Klijent propusti rok za podnošenje prigovora, Pružatelj ne može biti odgovoran za sadržaj. Moguća je jedna reklamacija po narudžbi.

Pružatelj nije odgovoran za pogreške uzrokovane naknadnom intervencijom Klijenta u rezultat usluge. Reklamacija je neopravdana i ako je Klijent želi podnijeti za usluge koje nisu naručene.

Ako Klijent ne plati fakturu na vrijeme, odriče se prava na reklamaciju.

7. članak

Autorska prava

Klijent izjavljuje da u trenutku narudžbe ima autorska prava nad materijalom pruženim Pružatelju na prijevod ili daljnju obradu.

Do potpune isplate usluge svi rezultati usluge u skladu sa slovenskim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (ZASP) ostaju u vlasništvu Pružatelja. Do potpune isplate usluge svi rezultati usluge u skladu sa slovenskim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (ZASP) ostaju u vlasništvu Pružatelja. Nakon potpune uplate, sva materijalna autorska prava, a posebno pravo reprodukcije (članak 23. ZASP-a), pravo distribucije (članak 24.), pravo davanja u najam (članak 25.), pravo na javno izvođenje (članak 26.), pravo javnog prenošenja (članak 27.), pravo javne reprodukcije fonogramima i videogramima (članak 28.), pravo javnog prikazivanja (članak 29.), pravo emitiranja (članak 30.), pravo retransmisije emitiranja (članak 31.), pravo sekundarnog emitiranja (članak 32.), pravo stavljanja na raspolaganje javnosti (članak 32.a), pravo na izvedena djela (članak 33.) i pravo audiovizualne prilagodbe (članak 104.) Klijentu se neisključivo prenose bez vremenskih ili teritorijalnih ograničenja. U slučaju neplaćanja zabranjena je svaka upotreba, djelomična ili potpuna reprodukcija rezultata usluge.

8. članak

Završne odredbe

Pružatelj i Klijent sve će sporove rješavati sporazumno, u protivnom je nadležan stvarno nadležni sud u Ljubljani.

Ažurirano 1. siječnja 2022., verzija 1.1