Általános Szerződési Feltételek

1. cikk

Általános rendelkezések

A szolgáltató az Aikwit, data services, Ltd, Ljubljanska cesta 84, 1354 Horjul, Szlovénia, Adószám: SI98562100 (a továbbiakban: „Szolgáltató”).

Megbízó minden olyan jogi vagy természetes személy, aki a Szolgáltatóval a weboldalon, e-mailben vagy bármely más megfelelő módon üzleti kapcsolatba lép szolgáltatások igénybevétele céljából (a továbbiakban: „Megbízó”).

A Szolgáltató szolgáltatásai közé tartozik a www.aikwit.com weboldalon kínált valamennyi szolgáltatás, beleértve a fordítást, a lektorálást, az átírást, az adatfeldolgozást, a továbbiakban „Szolgáltatás”.

Szolgáltatás eredménye a fent említett szolgáltatások végterméke, pl. lefordított dokumentum, lektorált dokumentum, átírt szöveg. 

A jelen Általános Szerződési Feltételek Szolgáltató és Megbízó közötti valamennyi üzleti kapcsolatra vonatkoznak, kivéve, ha Szolgáltató és Megbízó másként állapodnak meg.

A szolgáltatás webportálon, e-mailben vagy telefonon történő megrendelésével az Ügyfél tudomásul veszi a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és teljes mértékben elfogadja azokat magára vonatkozóan.

2. cikk

Megrendelés és üzleti kapcsolat létesítése

Eltérő megállapodás hiányában Szolgáltató és Megbízó között üzleti kapcsolat akkor jön létre, amikor a Szolgáltató írásban megerősíti az árajánlatot.

Az ajánlat önmagában nem kötelező érvényű, és nem minősül visszaigazolt megrendelésnek, mivel a megrendelés érvényességének alapvető feltétele az írásbeli visszaigazolás (egy e-mail vagy a szolgáltatás kifizetése hivatalos megrendelésnek minősül).

Az árajánlat elkészítéséhez az Ügyfélnek rendszerint meg kell adnia a forrásfájlokat vagy legalább olyan információkat, mint a szolgáltatás típusa, a tartalom típusa, a szöveg terjedelme, a forrás- és célnyelv, a tervezett határidő, az elérhetőségek és egyéb feltételek.

Megbízónak joga van a megrendelést a megrendelés visszaigazolásától számított 1 órán belül lemondani. A megrendelés utólagos módosítására vagy törlésére is van lehetőség, amennyiben az Ügyfél vállalja a felmerülő költségek megfizetését. Az elvégzett munka egészét vagy részét a szolgáltatás teljesítése során felmerült költségek arányában Megbízót terhelik.

3. cikk

Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Szolgáltató vállalja, hogy minden megrendelt szolgáltatást a szakmai előírásoknak megfelelően, magas minőségben, Megrendelő utasításainak megfelelően és a közösen megállapított határidőn belül teljesíti.

Szolgáltató vállalja Megbízó dokumentumainak, személyes adatainak és üzleti titkainak védelmét, és nem adja ki azokat harmadik félnek vagy illetékteleneknek. Szolgáltató csak a megrendelt Szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükséges információkat adhatja át az alvállalkozóinak.

Amennyiben Szolgáltató nem tudja tartani a határidőt, köteles tájékoztatni erről Megrendelőt. Ilyen körülmények között Megrendelőnek nincs joga a megrendelés vagy a szerződés visszavonására. Késedelem esetén a Szolgáltató kedvezményt ajánlhat fel Megrendelőnek.

4. cikk

Megrendelő jogai és kötelezettségei

Megrendelő köteles a megrendeléssel együtt megadni minden szükséges információt, és ismertetni a megrendelt szolgáltatással kapcsolatos különleges igényeit.

Ha a lefordítandó szöveg olyan ismeretlen rövidítéseket, szakzsargont vagy már bevett kifejezéseket tartalmaz, amelyeket Szolgáltatónak figyelembe kell vennie, Megbízónak megfelelő magyarázatokat vagy terminológiát kell biztosítania, vagy kijelöl egy kapcsolattartót, akit Szolgáltató megkereshet az esetleges pontosításokért. Ellenkező esetben Szolgáltató a rendelkezésre álló referenciaanyagokat használja, és a szöveget legjobb tudása és képességei szerint fordítja le. Ha Megbízó nem tesz eleget ennek a kötelezettségének, akkor a terminológia nem megfelelő használata miatti minden reklamáció alaptalannak minősül.

A Szolgáltatás megrendelésével Megbízó beleegyezik, hogy Szolgáltatótól olyan információkat, értesítéseket és felmérési kérdőíveket kaphat, amelyek közvetlenül vagy közvetve Szolgáltató Szolgáltatásaihoz kapcsolódnak.

5. cikk

Árak és fizetési feltételek

A szolgáltatások díjazása az árajánlat, az e-mailben történő megállapodás vagy az Ügyféllel egyeztetett árlista szerint történik.

Az árak nem tartalmazzák az áfát, ezek a számlán kerülnek feltüntetésre.  

A www.aikwit.com weboldalon található „azonnali árajánlat” portálon keresztül kapott árak nem kötelező érvényűek. A tényleges árak a szöveg szószámától, az ismétlések arányától, a szöveg összetettségétől és a határidőtől függően változhatnak.

A jogi személyek Szolgáltatásért a teljesítést és a számlázást követően vagy előre, a kiállított pro-forma számla ellenében fizetnek. A fizetési határidő a számla kiállítását követő 15 naptári nap. Hosszú távú üzleti kapcsolatok esetén a fizetési határidő – eltérő megállapodás hiányában – a számla kiállítását követő 30 naptári nap. A fizetést a Szolgáltató bankszámlájára vagy PayPal számlájára kell teljesíteni.

Ha Szolgáltató kétségbe vonja Megbízó fizetőképességét, illetve egyéb olyan esetekben, amikor Szolgáltató ezt szükségesnek ítéli, jogában áll Megbízótól a Szolgáltatás ellenértékének részét vagy egészét előre elkérni. 

A magánszemélyek a megrendelés végrehajtásának megkezdése előtt fizetnek a szolgáltatásért. A Szolgáltatás nyújtása a fizetés kiegyenlítését, illetve a fizetési igazolás beérkezését követően azonnal megkezdődik. 

Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy késedelmi kamatot számítson fel. Ha Megbízó a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül nem rendezi kötelezettségeit, a Szolgáltató minden jogi eszközt felhasználhat a tartozás behajtására. Megbízó vállalja a késedelmes felszólítások és a behajtás költségeinek megfizetését, amelyek a behajtással kapcsolatban Szolgáltatót terhelik.

6. cikk

Panaszok

A szolgáltatás teljesítését követően Megbízó köteles a szolgáltatás eredményét felülvizsgálni. Ha az eredmény nem kielégítő, Megbízó a kézbesítéstől számított harminc (30) napon belül írásban tehet panaszt. Ha Megbízó elmulasztja a panasz benyújtásának határidejét, a Szolgáltató nem vonható felelősségre a tartalomért. Rendelésenként egy reklamáció lehetséges.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás eredményébe történő Megbízó általi utólagos beavatkozás okozta hibákért. A reklamáció akkor sem fogadható el, ha Megbízó olyan Szolgáltatásokra tart igényt, amelyeket nem rendelt meg.

Ha Megbízó nem fizette ki időben a számlát, lemond a reklamáció jogáról.

7. cikk

Szerzői jog

Megbízó kijelenti, hogy a megrendelés leadásakor Szolgáltatónak fordításra vagy további feldolgozásra átadott anyag szerzői joga a sajátja.

A Szolgáltatás teljes kifizetéséig a Szolgáltatás minden eredménye a szlovén szerzői és szomszédos jogokról szóló törvény (ZASP) értelmében Szolgáltató tulajdonában marad. A kifizetést követően valamennyi anyagi szerzői jog, különösen a többszörözés joga (ZASP 23. cikk), a terjesztés joga (24. cikk), a bérbeadás joga (25. cikk), a nyilvános előadás joga (26. cikk), a nyilvános közvetítés joga (27. cikk), a hang- és képfelvételekkel való nyilvános lejátszás joga (28. cikk), a nyilvános bemutatás joga (29. cikk), a sugárzás joga (30. cikk), a továbbközvetítés joga (31. cikk), a másodlagos sugárzás joga (32. cikk), a nyilvánossághoz közvetítés joga (32a. cikk), a származékos művek joga (33. cikk) és az audiovizuális feldolgozás joga (104. cikk) nem kizárólagosan, időbeli vagy területi korlátozás nélkül átszállnak az ügyfélre. Fizetés elmaradása esetén a szolgáltatás eredményének bármilyen felhasználása, részleges vagy teljes reprodukálása tilos.   

8. cikk

Záró rendelkezések

Szolgáltató és Megbízó a vitás kérdéseket békés úton rendezi, ellenkező esetben a ljubljanai illetékes bíróság rendelkezik joghatósággal.

Frissítve 2022. január 1-jén, 1.1-es változat