Google Translate proti Amazon Translate: kdo bo boljši?

Razvoj strojnih prevajalnikov smo v zadnjih letih lahko spremljali takorekoč v živo. Ker je Google Translate prosto dostopen, smo lahko iz leta v leto spremljali napredek in ugotavljali, kakšna je kakovost. Sicer se še vedno pogosto zmoti, vendar je vse več primerov, ko smo presenečeni, kako dober je. Čeprav obstaja več prosto dostopnih strojnih prevajalnikov (npr. Microsoft Bing, Yandex, Translexy …), pa se je prav Googlov strojni prevajalnik nekako usidral v zavesti internetnih uporabnikov kot tisti najboljši. Samo pomislite, kolikokrat ste v zadnjem letu slišali frazo “vrzi to v google translate…”. 

 

Jezikovne prepreke so ena zadnjih ovir pri povezovanju ljudi iz različnih kultur. Kot je letos v Davosu povedal Benedict Evans, je danes povezan (i.e. online) že cel svet in jezik je praktično edina ovira, ki nam še preprečuje učinkovito komunikacijo z ljudmi v Aziji, Afriki in drugih državah, zlasti tam, kjer angleščina ni v splošni rabi (angleščino govori “le” 20% svetovnega prebivalstva).

 

Ena od največjih posledic globalizacije je dejstvo, da največja svetovna podjetja niso več omejena na nekaj trgov, ampak so v celoti globalna, kar pomeni, da je njihov trg ves svet. Posledično nerazumevanje med ljudmi, ki ne govorijo istega jezika, zanje predstavlja enega največjih poslovnih izzivov, zato se danes številne multinacionalke aktivno ukvarjajo z razvojem strojnih prevajalnikov. Poleg Googla in Microsofta imajo velike razvojne oddelke tudi pri Facebooku, eBayu in seveda Amazonu.

 

In prav o Amazonu želim danes povedati nekaj več. Razlog je v tem, da od lanskega novembra njihov strojni prevajalnik podpira tudi slovenščino. V nasprotju z Googlom je Amazonov strojni prevajalnik namenjen pravnim osebam: brezplačne prosto dostopne različice ni, za uporabo pa je treba vzpostaviti račun v storitvi AWS in strojne prevode tudi plačati.

 

Primerjava Google Translate in Amazon Translate

V nadaljevanju si bomo pogledali tri tipe besedil, ki smo jih pri Aikwitu že testirali na različnih strojnih prevajalnikih: pravilnik o zasebnosti, navodila za uporabo in leposlovna besedila.

 

Besedilo 1: Pravilnik o zasebnosti

Privacy statement

We respect your privacy and all private data is treated with the utmost confidentiality and the greatest care. While accessing this site, identification and related data (including IP address, date, time, accessed pages) is stored on our server. This data is solely used for internal statistical purposes and is anonymous. It assists us to tailor the information on our site to the specific needs of our customers. The data is never provided to any third party. Data received by us via registration is handled confidentially and never supplied to any third party. Personal information (such as name or e-mail address) which we receive when we are contacted via e-mail, is solely used for correspondence in order to provide you with the requested information. We will not sell, trade or rent the information to any third party. Please note that it is impossible to guarantee that data transmitted via the internet will not be read or changed by an unauthorized party.

Izvirno besedilo

Izjava o zasebnosti

Spoštujemo vašo zasebnost in vse zasebne podatke obravnavamo z največjo zaupnostjo in največjo skrbnostjo. Medtem ko dostopate do tega spletnega mesta, se identifikacijski in z njim povezani podatki (vključno z naslovom IP, datumom, časom, dostopnimi stranmi) shranijo na naš strežnik. Ti podatki se uporabljajo izključno za notranje statistične namene in so anonimni. Pomaga nam prilagajati podatke na svojem spletnem mestu specifičnim potrebam naših strank. Podatki niso nikoli posredovani nobeni tretji osebi. Podatki, ki smo jih prejeli z registracijo, se obravnavajo zaupno in nikoli niso posredovani nobeni tretji osebi. Osebni podatki (na primer ime ali e-poštni naslov), ki jih prejmemo ob stiku preko e-pošte, se uporabljajo izključno za korespondenco, da bi vam zagotovili zahtevane podatke. Podatkov ne bomo prodali, trgovali ali dajali v najem nobeni tretji osebi. Upoštevajte, da je nemogoče zagotoviti, da nepooblaščena stranka ne bo brala ali spreminjala podatkov, ki jih posreduje po internetu.

Google Translate

Izjava o zasebnosti

Spoštujemo vašo zasebnost in vsi zasebni podatki se obravnavajo z največjo zaupnostjo in največjo skrbnostjo. Med dostopom do te strani so na našem strežniku shranjeni identifikacijski in povezani podatki (vključno z naslovom IP, datumom, časom, dostopnimi stranmi). Ti podatki se uporabljajo izključno za interne statistične namene in so anonimni. Pomaga nam, da podatke na naši spletni strani prilagodimo specifičnim potrebam naših strank. Podatki niso nikoli posredovani nobeni tretji osebi. Podatki, ki jih prejmemo preko registracije, se obravnavajo zaupno in nikoli ne posredujejo tretji osebi. Osebni podatki (na primer ime ali e-poštni naslov), ki jih prejmemo, ko smo kontaktirani po elektronski pošti, se uporabljajo izključno za korespondenco, da bi vam zagotovili zahtevane podatke. Podatkov ne bomo prodajali, trgovali ali dajali v najem tretjim osebam. Nemogoče je zagotoviti, da nepooblaščena stranka ne bo prebrala ali spremenila podatkov, poslanih prek interneta.

Amazon Translate

Besedilo 2: Roman Dobra znamenja

Many phenomena – wars, plagues, sudden audits – have been advanced as evidence for the hidden hand of Satan in the affairs of Man, but whenever students of demonology get together the M25 London orbital motorway is generally agreed to be among top contenders for Exhibit A. Where they go wrong, of course, is assuming that the wretched road is evil simply because of the incredible carnage and frustration it engenders every day. In fact, the very few people on the face of the planet know that the very shape of the M25 forms the sigil odegra in the language of the Black Priesthood of Ancient Mu, and means “Hail the Great Beast, Devourer of Worlds”. The thousands of motorists who daily fume their way around its serpentine lengths have the same effect as water on a prayer wheel, grinding out an endless fog of low-grade evil to pollute the metaphysical atmosphere for scores of miles around. It was one of Crowley’s better achievements. It had taken years to achieve, and had involved three computer hacks, two break-ins, one minor bribery and, on one wet night when everything else had failed, two hours in a squelchy field shifting the marker pegs a few but occultly incredible significant metres. When Crowley had watched the first thirty-mile long tailback he’d experienced the lovely warm feeling of a bad job well done. It had earned him a commendation.

Izvirnik

Številni pojavi – vojne, kuge, nenadne revizije – so bili predstavljeni kot dokaz za Satanovo roko Satane v človekovih zadevah, toda kadar se študentje demonologije zberejo na londonski orbitalni avtocesti M25, je običajno dogovorjeno, da je med najboljšimi kandidati za razstavo A. Kjer gre narobe, je seveda domneva, da je huda cesta hudobna zaradi neverjetne pokole in frustracije, ki jo izživlja vsak dan.Pravzaprav le redki ljudje na planetu vedo, da prav oblika M25 tvori sigil odegra v jeziku črnega svečeništva starodavnih Mu in pomeni “pozdravite Veliko Zver, ki je požrl svetove”. Na tisoče avtomobilistov, ki se vsak dan vozijo po svojih serpentinskih dolžinah, ima enak učinek kot voda na molitvenem kolesu, ki bruši neskončno meglo nizkocenovnega zla, da onesnažuje metafizično ozračje za številne kilometre naokoli. To je bil eden boljših dosežkov Crowleyja. Potrebna so bila leta, ki so vključevala tri računalniške kraje, dva vloma, eno manjše podkupovanje in v eni vlažni noči, ko vse drugo ni uspelo, dve uri na okornem polju, ki je premikal markerje, nekaj pa okultno neverjetnih pomembnih metrov. Ko je Crowley opazoval prvo trideset kilometrov dolg hrbet, je doživel čudovit občutek slabo opravljenega dela. To mu je prislužilo pohvalo.

Google Translate

Veliko pojavov – vojne, kuge, nenadne revizije – so bili napredni kot dokaz za skrito roko Satana v zadevah Man, ampak vsakič, ko študenti demologije dobili skupaj M25 London orbitalni avtocesti je splošno dogovorjeno, da je med top kandidata za razstavo A. Kjer gredo narobe, seveda, predpostavlja, da je bedna cesta zla preprosto zaradi neverjetnega prelivanja krvi in frustracije, ki jih povzroča vsak dan. Pravzaprav zelo malo ljudi na obrazu planeta ve, da sama oblika M25 tvori sigil odegra v jeziku Črnega duhovništva antičnega Mu in pomeni »Toča Velika zver, Devourer svetov«. Tisoči motoristov, ki vsakodnevno kopičijo svojo pot okoli svojih serpentinskih dolžin, imajo enak učinek kot voda na molitvenem kolesu, pri čemer iztisnejo neskončno meglo slabega zla, da onesnažijo metafizično vzdušje za kilometre okoli. To je bil eden od Crowleyjevih boljših dosežkov. To je trajalo leta, da bi dosegli, in je vključevala tri računalnik hacks, dva break-ins, eno manjše podkupovanje in, na eno mokro noč, ko je vse ostalo ni uspelo, dve uri v Squelchy polje premika označevalec kljukice nekaj, vendar okultno neverjetno pomembnih metrov. Ko je Crowley gledal prvi trideset milj dolg rep je doživel lep topel občutek slabega dela dobro opravljeno. Prislužil mu je pohvalo.

Amazon Translate

Besedilo 3: navodila za uporabo

 • Select Paper Handling from the pop-up menu
 • Check the Collate pages check box when you are specifying multiple copies in the Copies box
 • Check the Collate pages check box to print all the pages of a single copy together.
 • Uncheck this check box to print all pages with the same page number together.
 • Specify the print order
 • Check Page Order.
 • When you select Automatic or Reverse, printing starts from the last page.
 • When you select Normal, printing starts from the first page.

  Izvirnik

 • V pojavnem meniju izberite ravnanje s papirjem
 • Potrdite potrditveno polje Collate pages, ko v polju Copies določite več kopij
 • Potrdite potrditveno polje Collate pages (Natisni strani), da skupaj natisnete vse strani ene kopije.
 • Počistite to potrditveno polje, da skupaj natisnete vse strani z isto številko strani.
 • Določite vrstni red tiskanja
 • Preveri vrstni red.
 • Ko izberete samodejno ali obratno, se tiskanje začne z zadnje strani.
 • Ko izberete Običajno, se tiskanje začne s prve strani.

  Google Translate

 • V pojavnem meniju izberite Ravnanje papirja
 • Potrdite potrditveno polje Primerjaj strani, ko določite več kopij v polju Kopije
 • Potrdite potrditveno polje Primerjaj strani, če želite natisniti vse strani ene kopije skupaj.
 • Počistite to potrditveno polje, če želite natisniti vse strani z isto številko strani skupaj.
 • Določite vrstni red tiskanja
 • Preverite vrstni red strani.
 • Ko izberete Samodejno ali Obratno, se tiskanje začne z zadnje strani.
 • Ko izberete Navadno, se tiskanje začne s prve strani.

  Amazon Translate

 

Kaj opazimo

 

Amazonov strojni prevajalnik se odreže zelo dobro, lahko bi rekli celo odlično… Pri prevodu pravilnika o zasebnosti je rezultat izenačen, kakovost Googlovega in Amazonovega strojnega prevoda je približno enaka. Pri prevodu literarnega besedila je Google korak pred Amazonom, saj nekatere besedne zveze prevede dosti bolj smiselno (primerjajte na primer prevod fraze “Hail the Great Beast, Devourer of Worlds”), do presenečenja pa pride pri prevodu navodil za uporabo. Amazon namreč prepozna elemente besedila, ki se nanašajo na uporabniški vmesnik tiskalnika in jih pravilno prevede, Google pa je pri tem manj uspešen.

* Omejitev velikosti datotek je 10 MB. Če imate večje datoteke, izpolnite kontaktne podatke in naša prodajna ekipa vas bo nemudoma kontaktirala.

Potrebujete prevod?

Kontaktirajte nas in pripravili vam bomo prilagojeno ponudbo.

Izpolnite obrazec in pripravili vam bomo prilagojeno ponudbo. Za več informacij nas lahko tudi pokličete na +386 1 620 26 16.